Z nauczania założyciela- ks. Franciszka Blachnickiego.

Słowo Boże jest słowem Boga , to znaczy,  że Bóg jako Osoba daje nam swoje słowo. Dlatego słowa Bożego nie można czytać  tak, jak się czyta słowo ludzkie. Słowo ludzkie można czytać  dla zaspokojenia ciekawości, dla pomnożenia swojej wiedzy. Słowo Boga  natomiast musi być przyjęte jako słowo Osoby Bożej, która dając nam swoje słowo, domaga się od nas, żebyśmy temu słowu podporządkowali swoje życie. Czytanie Słowa Bożego to sprawa poważna, bo czytać a nie wypełniać, słuchać a nie wypełniać, to lekcoważyć Boga.(…)

Można by powiedzieć, ze cały Ruch Swiatło-Życie nie jest właściwie niczym innym, niż próbą  właściwego spotkania się ze Słowem Bożym. Nasz znak FOS-ZOE- Światło- Życie właśnie to wyraża. Słowo Boże jest światłem, które nie może być nigdy odzielone od życia. To znaczy, że to, co poznajemy umysłem jako Słowo Boże, musimy przyjmować  wolą  jako prawo Boże. I wtedy będziemy mieli życie.(…)

 List DK Nr. 93 Konspekty spotkań miesięcznych kręgu- Słowo Boże. 

 

Słowo Boże stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia  go  słowem życia;  dlatego chcę  karmić się nim jak najczęściej, szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego.

Drogowskazy Nowego Człowieka.

 

A teraz trochę praktycznego spojrzenia na to nasze zobowiązanie-regularne spotkanie ze Słowem Bożym. Jak sama nazwa wskazuje- ma być  to regularne i ma być  to spotkanie.

„Słownik języka polskiego” wyjaśnia nam, że słowa- regularny, regularne znaczą: zgodny z przyjętymi zasadami, stwierdzonymi zasadami, regułami; osadzony na nich,  występujący w jednakowych odstępach czasu, cykliczny, miarowy, systematyczny.

Jak widzimy nie znajdziemy tu jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile razy i jak często mamy podejmować  to zobowiązanie w naszej codzienności.  Ale chyba nie jest to tutaj najważniejsze. Najistotniejsze jest to, aby systematycznie zarezerwować czas dla Pana Boga, na spotkanie z Nim w Jego Słowie– nie wtedy, kiedy znalazła się wolna  chwila czasu, kiedy jest nam  dobrze czy też  źle, ale systematycznie, albowiem systematyczność wyrabia  wytrwałość, a wytrwałość- cnotę, jak mówi  św. Paweł  w liście do Rzymian.

Jeżeli natomiast głębiej wejdziemy w istotę drugiego słowa: spotkanie, wtedy nie będą targały nami żadne wątpliwości. Spotkanie to zejście się, zjazd osób w jakimś celu… Przychodzimy do Boga, pragniemy spotkać się  z Jego Słowem, bo chcemy Go słuchać i  mówić. Przychodzimy jak do przyjaciela…i tak jak trudno poznać i zrozumieć drugiego człowieka bez rozmowy z nim, bez spędzenia z nim jakiegoś czasu, tak też trudno poznać Boga, który jest nieogarniony i nieskończony. Tylko wsłuchiwanie się w Jego słowo i rozważanie go daje nam szansę  na poznanie Tego, który jest Miłością  i który dla każdego z nas ma wspaniały plan zbawienia. Żeby kogoś  poznać, trzeba się  z nim spotkać, słuchać  go, rozmawiać  z nim… Jeżeli tego pragniemy, to nie da się osiągnąć tego celu bez systematycznego czytania Pisma Świętego, bez praktyki codziennego Namiotu Spotkania i wsłuchwania się w słowo Boże głoszone podczas każdej Eucharystii.   To stanowi fundament, to jest istotą spotkania człowieka z Bogiem.

Zwróćmy jeszcze raz uwagę na treść zobowiązania: regularne spotkanie ze Słowem Bożym- nie  regularne czytanie, nie regularne słuchanie, ale spotkanie. Słowo spotkanie nie wyklucza czytania i słuchania, ale wskazuje na coś  więcej-chcę poznawać Boga jak przyjaciela, pragnę być blisko Niego, daję  Mu swój czas, składam siebie w darze. On przychodzi do mnie ze swoim Słowem.

 

Jak spotykać  się  ze Słowem Bożym?

Spotkanie ze Słowem Bożym może być  indywidualne, może być  we wspólnocie małżeńskiej bądź rodzinnej, może być i tak i tak. Każdy z nas musi zdecydować sam, co dla niego, dla jego małżeństwa czy rodziny jest najlepsze. Ważne jest przy tym słuchanie Ducha  Świętego, co On mówi do nas i być gotowym na dokonywanie zmian, wprowadzanie czegoś nowego i zastanawianie się, czy w danym momencie lepiej spotkać się  ze Słowem Bożym osobiście, czy ze współmałżonkiem, czy w rodzinie.

Jak czytać  i rozważać  Słowo Boże?

  1. Księga po księdze.

Czytamy i rozważamy Słowo Boże po kolei, księga za księgą.

  1. Zaznaczając pewne treści Pisma Świętego dotyczące wybranego przez nas zagadnienia.

Zapewne tematów na rozważanie Pisma Świetego nam nie zabraknie.                          Ksiądz H. Caffarel, założyciel ruchu END tak radził pewnej dziewczynie: „ Wybierz sobie jakieś zagadnienie, pod kątem którego bedziesz czytała, np.miłość braterska, pokuta, relacja Chrystusa do Ojca itp. I podkreślaj czerwonym ołowkiem teksty, które  wiążą  się z wybranym przez ciebie zagadnieniem.(…)Po przeczytaniu Ewangelii przepisywała na karteczkach podkreślone wersety. Posegregowała  je i z triumfem przyniosła  mi swój mały  traktat o wychowaniu według Ewangelii.”

  1. Codzienne czytania z Liturgii Kościoła.

Spotkanie sie ze Słowem Bożym wyznaczonym przez Kościół   na dany dzień  roku liturgicznego- czy to podczas celebracji Eucharystii, czy w liturgii godzin. Teksty te mogą być doskonała okazją do refleksji nad tym, co dziś , tego konkretnego dnia chce powiedzieć  do mnie Pan Bóg.

Na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny i Pawła  Maciejewskich pod tytułem „Dar czy obowiązek” zawartego w piśmie formacyjnym Ruchu Światło-Życie  „Wieczernik”(155-styczeń  2008).                                                                           Tekst ‘’italic’’ jest orginalnym tekstem tego artykułu.

 

Podsumowując, zobowiązanie nasze-regularne spotkanie ze Słowem Bożym  jest darem, poprzez który pragniemy lepiej poznać  Stwórcę. Powinno być  ono systematyczne, może być  indywidualne, w rodzinie lub razem ze wspołmałżonkiemDobór tekstu Pisma Świętego na to spotkanie pozostaje  w gestii naszego wyboru (rozważamy po kolei Księgi Pisma Świętego, wybieramy fragmenty mówiące o interesującym nas zagadnieniu, czy też korzystamy z codziennych  czytań  Liturgii Kościoła).

 

 Oto propozycja regularnego  spotkania sie  ze Słowem Bożym:

  • Wybierz fragment Pisma Świętego.
  • Analizuj ten urywek przez zadawanie pytań (np.kto, gdzie, kiedy, dlaczego).
  • Zastanów się, jaka jest główna myśl tego fragmentu?
  • Zadaj pytanie pochodzące z myśli przewodniej: dlaczego, jak, co?

Np. Jak chrześcijanin może być silny w Panu?(Ef 6.10-20)

  • Odpowiedz sobie na to pytanie.
  • Zastosuj powyższe treści do swojej osoby: co te treści znaczą dla mnie? Gdzie odkrywam swoją  słabość, niedoskonałość, potrzebę? Co mam zrobić w tym kierunku, aby poznane Słowo stawało się słowem mojego życia?

 

Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:

W ramach zobowiązania– regularne spotkanie ze Słowem Bożym przeczytam w ciągu najbliższego miesiąca np. jedną z czterech Ewangelii. Zwrócę  uwagę na postawę  Chrystusa Sługi. Zaznaczę  fragmenty, które ukazują: komu sluży Jezus, czym się kieruje slużąc, w jaki sposób i w jakich okolicznościach posługuje?

Wybrane przez mnie fragmenty ukazujące Chrystusa Sługę  posłużą  mi do modlitwy myślnej w moim  Namiocie Spotkania.

 

I już na zakończenie, podzielmy się od czasu do czasu w kręgu realizacją  tego zobowiązania i zapytajmy się, czy udało nam się podjąć  systematycznąlekturę Pisma Świętego? Jakie wartości dostrzegamy w tej praktyce? W jaki spopsób jak często czytamy Pismo Święte? Jakie mamy trudności w praktykowaniu tego zobowiązania.

Na podstawie: Zeszyt DK I rok pracy- Konspekty spotkań oraz                                                                    List DK Nr95 Konspekt spotkania o funkcji diakonii w Kościele.

 

Święty Heronim powiedział, że nieznajomość  Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.  Dlatego też, spotykajmy się regularnie ze Słowem Bożym, aby stawało się  ono dla nas pokarmem naszego życia i prowadziło nas do  poznania Chrystusa, którego pragniemy naśladować.

 

Autorzy listu: Ula i Andrzej Jóźwiak  (Diakonia formacyjna )